Polecamy

a8

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia podyplomowe:
Coaching profesjonalny 
Studia doktoranckie

www.kozminski.edu.pl

Relacje międzykulturowe

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów oferujemy pomoc w zakresie relacji międzykulturowych.  Prowadzimy wykłady i szkolenia dotyczące relacji międzykulturowych a także coachingi oraz doradztwo z tego zakresu. Pomagamy zrozumieć  specyfikę kontaktów biznesowych w obszarze Azji, Ameryki Południowej, USA i Europy. Poznaj zrealizowane przez nas projekty:

 

– Rosja

Zespoły wirtualne

Wspieramy naszych globalnych klientów w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami wirtualnymi. Oferujemy pełny zakres usług od pomocy w zbudowaniu takiego zespołu poprzez szkolenia i coachingi aż po doradztwo technologiczne. Poznaj zrealizowane przez nas projekty:

 • Budowanie wirtualnego zespołu
 • Komunikacja w zespole wirtualnym
 • Zarządzanie wirtualnym projektem
 • Zaufanie i konflikty w zespole wirtualnym
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową w zespole wirtualnym
 • Doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych

Coaching

Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać sam zainteresowany menadżer. Proces ten odbywa się poprzez ocenę obecnej sytuacji, określenie celu, zadania ukierunkowane na realizację zamierzeń oraz informacje zwrotne. Coaching jest inspirowaniem do działania. Jest oparty na partnerskiej relacji i zaufaniu do coacha. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą być w drodze ku doskonałości.

W naszej ofercie znajdują się propozycje executive coachingu, coachingu międzykulturowego a także szkoleń przeznaczonego dla przyszłych coachów.

Executive Coaching

Jest wsparciem, jakiego menadżerowi wyższego szczebla udziela coach, odpowiednio przygotowany do tej roli. Z tej metody może korzystać na przykład osoba przygotowująca się do objęcia kluczowego stanowiska w firmie lub menadżer pragnący zrealizować określony cel zawodowy.

Coaching międzykulturowy

Dotyczy sytuacji, w której różne aspekty kultury, takie jak szok kulturowy, procesy akulturacyjne czy  różnice międzykulturowe  wpływają na funkcjonowanie i wyniki menadżera.

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych

Szkolenia coachów

Prowadzimy szkolenia coachów na określone zamówienie organizacji i instytucji.

Dla osób indywidualnych polecamy studia podyplomowe:

Marketing usług coachingowych

Określanie efektów coachingu

ROI z inwestycji w coaching

 

Karty coachingowe

Kompleksowe projekty szkoleniowe

Oferujemy kompleksowe usługi przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji projektów rozwojowych dla pracowników wszystkich szczebli organizacji.

Projekty rozwoju pracowników rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, na podstawie której opracowujemy i przeprowadzamy projekt. Na życzenie klienta realizujemy także jego  monitoring a po zakończeniu projektu – jego ewaluację. Tworzymy także narzędzia wspierające procesy rozwoju personelu i zarządzania wiedzą w organizacji.

 

Przeczytaj o naszych systemowych projektach szkoleniowych:

 

Przeczytaj o tworzonych przez nas narzędziach rekrutacyjnych

 

Zobacz jak dzielimy się wiedzą

Metodologia projektów

Projekty przygotowujemy i realizujemy zgodnie z następującymi etapami:

 • Diagnoza potrzeb
 • Przygotowanie projektu
 • Monitoring i Ewaluacja projektu

Diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb zgodnie z metodologią Europejskiego Modelu Kompleksowego Zarządzania Jakością (EFQM) jest przygotowywana na trzech poziomach:

 • Całej organizacji
 • Stanowisk pracy
 • Indywidualnych potrzeb pracownika.

Ocena potrzeb rozpoczyna się od spotkania z właściwymi managerami w celu opisania istniejącej sytuacji. Następnie określany jest obraz pożądanych zmian zawierający wzorcowe zachowania i postawy dla poszczególnych pracowników, działu czy pionu. Przeprowadzane są także rozmowy z pracownikami w celu ustalenia ich indywidualnych oczekiwań.

I. Poziom organizacji

Diagnoza potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji ma na celu określenie zakresu szkoleń i innych działań rozwojowych dla wzrostu konkurencyjności organizacji na rynku. Przedmiotem badań opartych na EFQM jest:

 1. Zapoznanie się z tzw. elementami wspomagającymi efektywność organizacji – przywództwo, polityka i strategia, zarządzanie zasobami i procesami,
 2. Zapoznanie się z wynikami organizacji, takimi jak: poziom satysfakcji klienta, opinii pracowników, wpływ społeczny organizacji, wyniki ekonomiczne.

Analiza ma następującą formę:

 1. Wywiady z kadrą zarządzającą na temat potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie podniesienia jego konkurencyjności, adaptacyjności i innowacyjności,
 2. Analizy dokumentacji firmy (opis działalności, struktura organizacyjna, wyniki ekonomiczne),
 3. Badania Opinii Pracowników, Satysfakcji klientów itd.

Analiza na poziomie organizacji uwzględnia min. cele organizacji, jej misję, wizję i strategię, krótko i długoterminowe perspektywy dotyczące ewentualnych zmian w otoczeniu, oraz wskaźniki efektywności i porównanie z konkurencją.

II. Poziom stanowisk pracy (działów i zespołów)

Analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy ma za zadanie zebranie danych o potrzebach szkoleniowych i rozwojowych określonej grupy stanowisk w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Do tych grup stanowisk należą, np.:

 1. Stanowiska kierownicze
 2. Stanowiska handlowo-doradcze
 3. Stanowiska finansowo-księgowe.

Analiza ma następującą formę:

 1. Wywiady z kierownikami działów o potrzebach poszczególnych komórek przedsiębiorstwa dotyczących wzrostu ich efektywności,
 2. Analizy dokumentacji firmy (dokumenty kadrowe),
 3. Analiza potrzeb pracowników – jaki zakres umiejętności, wiedzy i postaw wymaga doskonalenia.

III. Poziom indywidualny

Wstępna analiza indywidualna, w formie np. wywiadów, kwestionariuszy i testów dotyczy efektywności kluczowych pracowników. Jej celem jest porównanie rzeczywiście osiąganych wyników na danym stanowisku z oczekiwanymi. Przygotowanie projektu W oparciu o diagnozę potrzeb przygotowujemy projekt szkoleń, konsultacji i coachingu. Na wstępie zostają określone cele i treści projektu oraz najbardziej skuteczne metody osiągnięcia rezultatów. Planowanie działań rozwojowych dotyczy zazwyczaj następujących obszarów:

 • Wiedzy
 • Umiejętności
 • Postawy i motywacji

Monitoring i Ewaluacja projektu

Monitoring i ewaluacja jest naturalną konsekwencją diagnozy potrzeb. Pozwala na modyfikowanie treści, eliminację niewłaściwych metod i służy podniesieniu jakości projektów.

Monitoring obejmuje stałe pozyskiwanie informacji zwrotnych, które są dla eksperta sygnałem na temat skuteczności stosowanych metod.

Projekt szkoleniowy wieńczy ocena stopnia przyswojonej wiedzy przeprowadzana przy pomocy testów wiedzy, ocena przyrostu umiejętności przeprowadzana za pomocą egzaminów oraz ocena zmian w postawach określana poprzez rozłożony w czasie kontakt z przełożonymi szkolonych osób.

ROI

Na życzenie określamy ROI z inwestycji w projekt szkoleniowy, doradczy i coaching. Zobacz artykuły na temat ROI