Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać sam zainteresowany menadżer. Proces ten odbywa się poprzez ocenę obecnej sytuacji, określenie celu, zadania ukierunkowane na realizację zamierzeń oraz informacje zwrotne.

Coaching jest inspirowaniem do działania. Jest oparty na partnerskiej relacji i zaufaniu do coacha. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą być w drodze ku doskonałości.

W naszej ofercie znajdują się propozycje executive coachingu, coachingu międzykulturowego a także szkoleń przeznaczonego dla przyszłych coachów.

Relacje międzykulturowe

Executive Coaching

Jest to wsparcie, jakiego odpowiednio przygotowany coach udziela menadżerowi, gdy ten, na przykład, przygotowuje się do objęcia kluczowego stanowiska w firmie lub pragnie zrealizować swoje cele zawodowe.

 

Coaching międzykulturowy

Jest oferowany w sytuacji, w której różne aspekty kultury, takie jak szok kulturowy, procesy akulturacyjne czy  różnice międzykulturowe  wpływają na funkcjonowanie i wyniki menadżera.

Przeczytaj czym jest Coaching relacji międzykulturowych

 

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych

Są to projekty coachingu rozowojowego dla zespołów wirtualnych i wielokulturowych poprzedzone badaniami efektywności pracy w zespołach.

Przeczytaj artykuł Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych

 

Szkolenia coachów

Szkollimy coachów wewnętrznych i międzykulturowych na specjalne zamówienie organizacji i instytucji.

Dla osób indywidualnych polecamy studia podyplomowe:

Coaching Profesjonalny – Akademia Leona Koźmińskiego

 

Geneza i definicje coachingu

Przeczytaj artykuł, który przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu, na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka dokonuje krytycznego przeglądu definicji coachingu w trzech różnych ujęciach: historycznym, alternatywnym i klasycznym. Kolejno, zostaną omówione relacje coachingu do innych form interwencji oraz jego taksonomia. Na zakończenie, zostanie przedstawiona autorka definicja coachingu w kontekście organizacyjnym.

Korzyści z coachingu

 

Zwiększenie wydajności:

Coaching maksymalizujepotencjał i wydajność.

 

 

Zwiększona wydajność pracy

Poprawienie efektywności zespołu

Improved Business Management

Ulepszone zarządzanie czasem

Postawa pracowników:

Budowanie odporności w obliczu wyzwań organizacyjnych.

 

Zwiększona pewność siebie

Poprawa relacji

Zwiększone umiejętności komunikacyjne

Improved Life/Work Balance

Źródło: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

ROI z inwestycji w coaching


Celem niniejszego artykułu jest podjęcie ważnej z punktu widzenia finansów dyskusji o klasyfikacji wydatków na rozwój kadr w przedsiębiorstwach. Przez projekty rozwojowe należy tu rozumieć szkolenia, coaching oraz mentoring. Szkolenia biznesowe są działaniami edukacyjnymi nakierowanymi na podniesienie określonych kompetencji grupy pracowników.
Coaching i mentoring są natomiast metodami wspomagania pojedynczych pracowników w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Dlaczego kwestia finansowania tych działań jest ważnym tematem? Koszt szkolenia pracownika, w zależności od zakresu i tematyki jest znaczącym wydatkiem dla firmy. Koszt coachingu czy mentoringu jest już na tyle wysoki, że mogą nim być objęci tylko kluczowi pracownicy. Na rynku europejskim i światowym koszty coachingu są niebagatelne i coraz częściej łączą się z tzw. sucess fee. Stąd też wielu finansistów zadaje sobie (i dyrektorom HR) pytanie o zasadność takich wydatków.

Co się dzieje na sesji coachingowej?

Celem pierwszego spotkania jest:

  • Poznanie się, ty i coach, oraz nawiązanie relacji
  • Ustalenie celów, które chcesz osiągnąć
  • Zidentyfikowanie zagrożeń i podjęcie decyzji, w jaki sposób z nimi pracować
  • Ustalenie czasu i szybkości zmian

Multiforece Feedback

Feedback będzie zawierał szereg narzędzi psychometrycznych w celu określenia:

Gdzie jesteś teraz
W jakim kierunku chcesz iść
Co chcesz osiągnąć
Jak doprowadzić do zmian

Kolejne sesje coachingowe

Kolejne sesje poświęcone są:

Osiąganiu celów
Pokonaniu barier
Poznaniu narzędzi do rozwoju umiejętności niezbędnych do osiągnięcia swoich celów (wykłady, ćwiczenia, książki, filmy, itp)

Zamykająca sesja coachingowa

Najważniejszą częścią ostatniej sesji to:

Podsumowanie swojego rozwoju
Ustalenie dalszych celów Omówienie długoterminowych planów rozwoju osobistego

Karty Coachingowe

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie talie kart coachingowych:
Mocne Pytania oraz Inspiracje do działania.
Zapoznaj się z naszą ofertą.

Określamy ROI – zwrot z inwestycji w projekt szkoleniowy, doradczy i coaching.