Kompleksowe projekty rozwojowe

Oferujemy kompleksowe usługi przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji projektów rozwojowych dla pracowników wszystkich szczebli organizacji.

Projekty rozwoju pracowników rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, na podstawie której opracowujemy i przeprowadzamy projekt. Na życzenie klienta realizujemy także jego monitoring a po zakończeniu projektu – jego ewaluację. Tworzymy także narzędzia wspierające procesy rozwoju personelu i zarządzania wiedzą w organizacji.

JAK PRACUJEMY?

 

Projekty przygotowujemy i realizujemy zgodnie z następującymi etapami:

 • Diagnoza potrzeb
 • Przygotowanie projektu
 • Monitoring i Ewaluacja projektu

Diagnoza potrzeb zgodnie z metodologią Europejskiego Modelu Kompleksowego Zarządzania Jakością (EFQM) jest przygotowywana na trzech poziomach:

 • Całej organizacji
 • Stanowisk pracy
 • Indywidualnych potrzeb pracownika.

Ocena potrzeb rozpoczyna się od spotkania z właściwymi managerami w celu opisania istniejącej sytuacji. Następnie określany jest obraz pożądanych zmian zawierający wzorcowe zachowania i postawy dla poszczególnych pracowników, działu czy pionu. Przeprowadzane są także rozmowy z pracownikami w celu ustalenia ich indywidualnych oczekiwań.

I. Poziom organizacji

Diagnoza potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji ma na celu określenie zakresu szkoleń i innych działań rozwojowych dla wzrostu konkurencyjności organizacji na rynku. Przedmiotem badań opartych na EFQM jest:

 1. Zapoznanie się z tzw. elementami wspomagającymi efektywność organizacji – przywództwo, polityka i strategia, zarządzanie zasobami i procesami,
 2. Zapoznanie się z wynikami organizacji, takimi jak: poziom satysfakcji klienta, opinii pracowników, wpływ społeczny organizacji, wyniki ekonomiczne.

Analiza ma następującą formę:

 1. Wywiady z kadrą zarządzającą na temat potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie podniesienia jego konkurencyjności, adaptacyjności i innowacyjności,
 2. Analizy dokumentacji firmy (opis działalności, struktura organizacyjna, wyniki ekonomiczne),
 3. Badania Opinii Pracowników, Satysfakcji klientów itd.

Analiza na poziomie organizacji uwzględnia min. cele organizacji, jej misję, wizję i strategię, krótko i długoterminowe perspektywy dotyczące ewentualnych zmian w otoczeniu, oraz wskaźniki efektywności i porównanie z konkurencją.

II. Poziom stanowisk pracy (działów i zespołów)

Analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy ma za zadanie zebranie danych o potrzebach szkoleniowych i rozwojowych określonej grupy stanowisk w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Do tych grup stanowisk należą, np.:

 1. Stanowiska kierownicze
 2. Stanowiska handlowo-doradcze
 3. Stanowiska finansowo-księgowe.

Analiza ma następującą formę:

 1. Wywiady z kierownikami działów o potrzebach poszczególnych komórek przedsiębiorstwa dotyczących wzrostu ich efektywności,
 2. Analizy dokumentacji firmy (dokumenty kadrowe),
 3. Analiza potrzeb pracowników – jaki zakres umiejętności, wiedzy i postaw wymaga doskonalenia.

III. Poziom indywidualny

Wstępna analiza indywidualna, w formie np. wywiadów, kwestionariuszy i testów dotyczy efektywności kluczowych pracowników. Jej celem jest porównanie rzeczywiście osiąganych wyników na danym stanowisku z oczekiwanymi. Przygotowanie projektu W oparciu o diagnozę potrzeb przygotowujemy projekt szkoleń, konsultacji i coachingu. Na wstępie zostają określone cele i treści projektu oraz najbardziej skuteczne metody osiągnięcia rezultatów. Planowanie działań rozwojowych dotyczy zazwyczaj następujących obszarów:

 • Wiedzy
 • Umiejętności
 • Postawy i motywacji

Przygotowanie projektu

Monitoring i ewaluacja jest naturalną konsekwencją diagnozy potrzeb. Pozwala na modyfikowanie treści, eliminację niewłaściwych metod i służy podniesieniu jakości projektów.

Monitoring obejmuje stałe pozyskiwanie informacji zwrotnych, które są dla eksperta sygnałem na temat skuteczności stosowanych metod.

Projekt szkoleniowy wieńczy ocena stopnia przyswojonej wiedzy przeprowadzana przy pomocy testów wiedzy, ocena przyrostu umiejętności przeprowadzana za pomocą egzaminów oraz ocena zmian w postawach określana poprzez rozłożony w czasie kontakt z przełożonymi szkolonych osób.

Na życzenie określamy ROI z inwestycji w projekt szkoleniowy, doradczy i coaching.

Czym jest ROI?

Z punktu widzenia finansowego inwestycja jest natychmiastowym zaangażowaniem pieniędzy w celu osiągnięcia wpływów finansowych lub ograniczenia kosztów w przyszłości.

W rachunkowości inwestycja jest wydatkiem zaksięgowanym w majątku trwałym, który ulega amortyzacji w czasie. Każda inwestycja będzie charakteryzowała się:

 • Wydatkiem inwestycyjnym
 • Zakładanymi wpływami lub ograniczeniem kosztów
 • Określonym czasem życia
 • Prawdopodobieństwem zysków
 • Ryzykiem inwestycyjnym

Zobacz artykuły na temat ROI

ZOBACZ NASZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Narzędzia psychometryczne

Przeczytaj o wykorzystywanych przez nas narzędziach psychometrycznych

 

Zarządzanie wiedzą

Zobacz jak dzielimy się wiedzą