Generalne Zasady Współpracy

GENERALNE ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zasady Ogólne

1.1. INSPIRED jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Polsce i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 15.09.2002 pod numerem ewidencyjnym 296309. Numer NIP: 716 225 92 52, Regon: 015228007.

1.2. INSPIRED oferuje szeroki zakres usług związanych z rozwojem ludzi i organizacji na całym świecie.

1.3. Generalne Zasady Współpracy odnoszą się do wszystkich ofert dla klientów i potencjalnych klientów, zwanych dalej „KLIENTEM” złożonych przez INSPIRED Bożena Wujec, ul. Ząbkowska 39/33, 03-736 Warszawa, Polska, dalej zwaną „INSPIRED” oraz do wszystkich zleceń złożonych przez KLIENTA a zaakceptowanych przez INSPIRED, o ile nie zaproponowano inaczej w formie pisemnej.

2. Oferty

2.1. Oferty INSPIRED nie są wiążące aż do czasu uzgodnienia z KLIENTEM. W każdej ofercie INSPIRED będzie przedstawiało możliwie najwierniejszy opis proponowanych usług w oparciu o informacje uzyskane od KLIENTA.

2.2. Oferta jest ważna w okresie miesiąca. W wypadku nie potwierdzenia umowy w ciągu miesiąca po złożeniu oferty, INSPIRED jest uprawnione do zaoferowania swoich zasobów innemu klientowi.

3. Umowy

3.1. Oferta staje się umową wiążącą, po jej ustnej lub pisemnej akceptacji.

3.2. Ustna akceptacja oferty przez KLIENTA będzie potwierdzona przez INSPIRED pisemnie. Dodatkowo wszystkie projekty i zadania wniesione w późniejszej fazie są rozumiane jako część podstawowej umowy.

4. Wykonanie zadania

4.1. INSPIRED wykona zlecone zadanie niezależnie i profesjonalnie.

4.2. KLIENT zapewni jak najlepszą współpracę przy realizacji zlecenia i udostępni wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, umożliwi kontakt z odpowiednimi osobami oraz udostępni inne potrzebne zasoby w celu wykonania zadania. Dotyczy to również udostępnienia pomieszczeń i urządzeń biurowych wg listy dostarczonej przez INSPIRED.

5. Ceny i koszty

5.1. Ceny dostarczanych usług zostaną każdorazowo określone oddzielną umową.

5.2. Do ceny dostarczonych usług dodatkowo zostaną doliczone koszty materiałów i prawa autorskie oraz pozostałe koszty związane ze zleceniem, według oddzielnej specyfikacji.

5.3. Materiały i prawa autorskie to koszty bezpośrednio związane ze zleceniem, takie jak koszty materiałów szkoleniowych, raporty, prawa autorskie, itp. Koszty te będą fakturowane jako materiały i prawa autorskie.

5.4. Pozostałe koszty obejmują przejazdy, zakwaterowanie, posiłki i napoje oraz pozostałe koszty związane ze zleceniem niewłączone do oferty. Koszty te będą fakturowane jako koszty pozostałe.

5.5. Dodatkowe prośby ze strony KLIENTA mogą prowadzić do zmiany długości trwania zlecenia i co za tym idzie do zmiany kosztów zlecenia.

6. Warunki płatności

6.1. INSPIRED będzie fakturowało zlecenie za wykonane usługi na końcu każdego miesiąca.

6.2. Po zakończeniu zlecenia INSPIRED dostarczy KLIENTOWI ostateczna kalkulację kosztów i ostateczną fakturę.

6.3. Faktury są płatne w 14 dni po ich wystawieniu, chyba, że umowa stanowi inaczej, na konto bankowe INSPIRED Bożena Wujec, mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., nr rachunku 26 1140 2004 0000 3502 3175 3990.

7. Personel

7.1. Za wcześniejszą zgodą KLIENTA INSPIRED ma prawo do zmiany członków zespołu. INSPIRED gwarantuje jakość pracy członków zespołu ich profesjonalne umiejętności i kwalifikacje.

7.2. Ani KLIENT ani INSPIRED nie może zatrudnić pracownika drugiej strony w czasie trwania zlecenia oraz w okresie jednego roku po zakończeniu zlecenia bez uprzedniej zgody drugiej strony.

8. Czas trwania zlecenia i jego zakończenie

8.1. Czas trwania zlecenia może zależeć od jakości informacji dostarczonych przez KLIENTA, intensywności i jakości współpracy oferowanej przez pracowników KLIENTA jak również od wielu innych czynników niezależnych od INSPIRED.

8.2. Zlecenie uznaje się jako rozliczone finansowo, gdy KLIENT zaakceptuje ostateczne rozliczenie wraz z fakturą końcową. Uznaje się, że faktura jest zaakceptowana, jeżeli KLIENT nie wniesie żadnych uwag w terminie do 7 dni od jej otrzymania, po którym KLIENT jest zobowiązany do zrealizowana uzgodnionych płatności.

8.3. W wypadku odwołania zlecenia lub jego części przez KLIENTA po jego pisemnym podpisaniu, KLIENT zobowiązany jest do zapłacenia 50% wartości honorarium oraz 100% kosztów materiałów i praw autorskich oraz 100% pozostałych kosztów faktycznie już poniesionych. W tym przypadku termin płatności ostatecznej faktury wynosi 14 dni.

9. Siła wyższa

9.1. W wypadku siły wyższej takiej jak choroba personelu lub innych zdarzeń losowych powodujących iż INSPIRED czasowo nie będzie w stanie zrealizować zlecenia, KLIENT zostanie o tym powiadomiony w możliwie najkrótszym czasie.

9.2. W wypadku zdarzeń siły wyższej strony przedyskutują możliwości kontynuowania zlecenia lub jego odroczenia na późniejszy czas, bez jakichkolwiek skutków finansowych dla KLIENTA i INSPIRED.

10. Poufność

10.1. INSPIRED jest związane klauzulą poufności w stosunku do wszystkich stron trzecich, co do wszystkich informacji i danych związanych ze zleceniem i strategią KLIENTA.

10.2. KLIENT nie będzie informował żadnej strony trzeciej o metodach, technikach i sposobach pracy INSPIRED w związku ze zleceniem bez wcześniejszej zgody INSPIRED. KLIENT nie może udostępniać żadnej stronie trzeciej żadnych całości lub części materiałów lub plików elektronicznych posiadających prawa autorskie INSPIRED bez pisemnej zgodny INSPIRED.

11. Prawa Autorskie

Wszelkie dokumenty, będące rezultatem zlecenia, takie jak wyniki badań i raporty pozostają własnością KLIENTA. Materiały szkoleniowe, wszelkie inne dokumenty i pliki elektroniczne opatrzone prawami autorskimi INSPIRED, pozostają własnością INSPIRED, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

12. Regulacje prawne

Podpisana umowa regulowana jest przepisami prawa danego kraju. Wszystkie spory mogące wyniknąć podczas realizacji zlecenia, które nie będą rozwiązywane polubownie, będą rozwiązane przed sądem właściwym dla INSPIRED.

Zmiany w Generalnych Zasady Współpracy

Wszystkie zmiany w Generalnych Zasady Współpracy INSPIRED są zamieszczane na stronie: www.inspired.pl Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z treścią tych warunków. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 26 maja 2018 r.